Ο Ποιμήν ο Καλός, ο Άνθρωπος του Θεού

+++

Ἐπὶ τῇ κοιµήσει τοῦ Πατρός, Γέροντος
καὶ Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ
(† 17.5.2013 ἐκ.ἡµ.)

 

 Ὁ Ποιµὴν ὁ Καλός,
ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ

 

 

     Σεβασµιώτατε Μητροπολῖτα Βλάσιε· Σεβασµιώτατε Ἐπίσκοπε Φώτιε· Σεβασµιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἀρχιερεῖς· Τίµιον Πρεσβυτέριον· Ὁσιώτατοι Πατέρες καὶ Μητέρες· Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές· Φωτόµορφα τέκνα τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας·
Χριστὸς νέστη!  ληθῶς νέστη!
     Τὶς ἡµέρες αὐτές µέσα στὸ Φῶς τῆς Ἀναστάσεως τώρα ποὺ ἡ Κτίσις ἀνακαινισµένη πανηγυρίζει
τώρα ποὺ ἡ στοργὴ καὶ ἡ τρυφερότης τοῦ Θεοῦ µᾶς ξαναδέχεται στὴν
πατρικῆ Ἀγκάλη, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἀγάλλονται οὐρανός τε καὶ γῆς καὶ τὰ
καταχθόνια,
     κριβῶς τώρα, ἡ φιλάνθρωπος δεξιὰ τοῦ Σωτῆρος µας Χριστοῦ ἀπεφάσισε νὰ µεταφυτεύση, ἀπὸ τὴν πολυτάραχη γῆ, στὸ Περιβόλι τοῦ Οὐρανοῦ,
τὸ πολυανθὲς καὶ πολύρριζον καὶ πολυέραστον Ἄνθος τοῦ πολυσεβάστου
Πατρὸς καὶ Γέροντος καὶ Μητροπολίτου µας, τοῦ πολυευλογηµένου Ἀρχιερέως
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανοῦ.
     Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!… Δόξα τῷ Πατρί, καὶ τῷ Υἱῷ, καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι!… Δόξα
τῇ πολυϋµνήτῳ Ἁγίᾳ Τριάδι!… Ὡς ἔδοξε τῷ Κυρίῳ, οὕτω καὶ ἐγένετο!…
Εἴη τὸ Ὄνοµα Κυρίου εὐλογηµένον, ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος!…
* * *
     
  µεταφύτευσις αὐτὴ τοῦ µεταστάντος Μητροπολίτου µας σφρα­γίζει καὶ κλείνει µίαν ποχή, στὴν διάρκεια τῆς ὁποίας ἡ πο­λύ­πτυχος δρᾶσις τῆς φωτισµένης Παρουσίας Του ἔγραψε πράγµατι Ἱστορία.
 
     ς φωτεινὸς Ἀστήρ, διήνυσε µίαν οὐράνια καὶ εὐλογηµέ­νη πο­ρεία ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ Ἀγρίνιο, ὅπου ἐγεννήθη τὸ 1935, µέχρι τὴν περιώνυµο Πόλι τῶν Ἀθηναίων, στὶς παρυφὲς τῆς ὁποίας ἵδρυσε τὸ σωτήριο ἔτος 1961, τὸ ἱερὸ αὐτὸ σεµνεῖο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀσκήσεως καὶ Ἱεραποστολῆς.
 
     κτοτε,
καὶ µὲ τὴν εὐλογία πάντοτε τοῦ ἐν Ὁσίοις Γέροντος καὶ Πνευµατικοῦ Του,
τοῦ ἀειµνήστου π. Φιλοθέου Ζερβάκου, συνεδέθη µὲ πρόσωπα καὶ τόπους
φωτὸς καὶ χάριτος, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἄντλησε πλούσια πεῖρα καὶ σοφία ἐν
Χριστῷ.
 

Τὰ ἐξαιρετικὰ Χαρίσµατά Του ἐξεδηλώθησαν, ὡσὰν ἀπὸ µίαν µυστικὴ πηγή,
διαυγέστερα καὶ ὁρµητικώτερα, µετὰ τὴν ἀναβίβασί Του στὸν Ἀποστολικὸ
Θρόνο τῆς Ἀρχιερωσύνης.
 
   Τότε, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1979, ἀνεδείχθη ὄντως «καὶ τρόπων µέτοχος καὶ
θρόνων διάδοχος» τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι συνθέτουν τὴν τιµαλφῆ καὶ
ἔνδοξον καὶ ἀδιάφθορον ἁλυσίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθείας καὶ Ζωῆς.
 
   Μαρτυρία Του, Ποιµαντικὴ καὶ µολογιακή,
ἕνα πραγµατι­κὸ Μαρτύριο ἐν Χριστῷ, ξεπέρασε τὰ ὅρια τῆς εὐλογηµένης
Πα­τρίδος µας, καὶ ἐπέδρασε γόνιµα σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀφρικῆς,
τῆς Ἀµερικῆς, τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Ὠκεανίας, ὅπου ἤδη ὑφίστανται Ὀρ­θόδοξες
Ἐκκλησιαστικὲς Κοινότητες τοῦ Πατρίου Ἡµερολο­γί­ου, ἐν­ιστάµενες κατὰ
τοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουµενισµοῦ.
* * *
     Ἡ πολυσύνθετος καὶ πολυτάλαντος Προσωπικότης Του οἰκοδοµήθη καὶ στερεώθηκε στὸ ἀκλόνητο Θεµέλιο τοῦ Μοναχικοῦ Φρονήµατος, στὴν συχαστικὴ καὶ Εὐχαριστιακὴ Παράδοσι τῆς  Ἁγιωτάτης Ὀρθοδοξίας µας.
 
     ν καὶ δραστήριος Ποιµήν, δὲν ἐλησµόνησέ ποτε ὅτι εἶναι Μοναχὸς καὶ ὅτι ἡ Κάθαρσις, ὁ Φωτισµὸς καὶ ἡ Θέωσις, ὡς ραμαΖωῆς, ὡς Πρᾶξις καὶ Θεωρία, ἀποτελοῦν τὶς συνεχεῖς προτεραιότητες τοῦ Ὀρθοδόξου Ποιµένος.
 
     Τὸ γνήσιο Μοναχικὸ Φρόνηµά Του ἀνέδειξε Αὐτὸν σὲ γνήσιο νθρωπο τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅλο τὸ πνευµατικό του οἰκοδόµηµα ἐξέ­πεµπε τὸ µυστικὸ Φῶς τῆς ἐν Χριστῷ Εὐσπλαγχνίας καὶ λευθερίας, τῆς δηµιουργικῆς ἁγιότητος τῆς τόλµης.
 
     ταν χαρακτηριστικὴ ἡ ἄνεσις, µὲ τὴν ὁποία ἐκινεῖτο µέσα στὸ κλῖµα αὐτό: τοῦ Μοναχικοῦ Φρονήµατος, τῆς Εὐσπλαγχνίας καὶ τῆς λευθερίας.
 
     ρτιος τοῦ Θεοῦ Ἄνθρωπος Μάρτυς τῆς Σταυρώσεως καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νσαρκωτὴς τῆς εὐαγγελι­κῆς κε­νώ­σεως καὶ ἀνακαινίσεως Τόπος φανερώσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύ­µατος Εἰρηνικὸς καὶ εἰρηνεύων Φωτεινὸς καὶ φωτίζων Χαίρων καὶ χαροποιῶν Γλυκὺς καὶ εὐφραίνων λεύθερος καὶ ἐλευθερώνων Οἰκτίρµων καὶ κήρυκας τῆς Εὐσπλαγχνίας ἔργῳ καὶ λόγῳ…
* * *
     Αὐτὸς ἦταν ὁ Πάτερας καὶ Γέροντας καὶ Μητροπολίτης µας Κυ­πρι­ανός, ὁ ὁποῖος µεταφυτεύθηκε τὶς ἡµέρες αὐτὲς  στὸ Περιβόλι τοῦ Οὐρανοῦ·
τὸ σεπτὸ ὅµως Σκήνωµά Του εἶναι τώρα ἐνώπιόν µας καὶ θὰ εἶναι πάντοτε
µαζί µας, ὡς πολύτιµος πηγὴ παρηγορίας καὶ ἐνισχύσεως στὸν πολύµοχθο καὶ
πολυ-υπεύθυνο βίο µας.
    
ποκορύφωµα, ἀλλὰ καὶ ἀναµφισβήτητο δεῖγµα ὅτι ἐγένετο εὐάρεστος τῷ
Θεῷ, ἦταν ἡ ὄντως ὁσιακὴ Κοίµησίς Του, µετὰ τὴν πολυετῆ καὶ ἐξαγνιστικὴ
ἀσθένειά Του.
 

σοι εἶχαν τὴν ἐξαιρετικὴ εὐλογία ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ εὑρίσκων­ται πλησίον
Του ἐκεῖνες τὶς τελευταῖες στιγµές, εἶδαν, αἰσθάνθηκαν καὶ ὠσφράνθησαν,
κυριολεκτικὰ ἐψηλάφισαν, τὸ µεγάλο χάρισµα τοῦ ὁσιακοῦ καὶ Μακαρίου
Τέλους τῶν φωτεινῶν Μελῶν τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ.
 
     «Καὶ ὁ ἑωρακὸς µεµαρτύρηκε· καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ µαρτυρία…».
 
    µακάριος Γέροντάς µας, ἐκ νεότητος αὐτοῦ, εἶχε ἕνα διαρκὲς αἴτηµα: νὰ
τὸν ἀξιώση ἡ Φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχη τέλη χριστιανά, τέλη εἰρηνικὰ
καὶ καλὴν ἀπολογίαν· συχνὰ δὲ ἔλεγε καὶ ἔψαλλε τὸ γνωστὸ Μεγαλυνάριο:
«Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε τοῦ Χριστοῦ, µὴ ἔλθῃς ὡς λέων ἀγριώτατος ἐπ᾿ ἐµέ, µηδὲ
τὴν ψυχή µου ἁρπάσῃς ὡς στρουθίον, ἐν ὥρᾳ τοῦ θανάτου Σύ µοι
βοήθησον»!…
 
 
     νώπιον τῆς Εἰκόνος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ· πρὸ τοῦ Ναϋδρίου τοῦ
Ἀρχαγγέλου, εὑρισκοµένου ἐντὸς τοῦ ταπεινοῦ Κελλίου Του, παρέδωκε τὸ
πνεῦµα εἰρηνικὰ εἰς χεῖρας ζῶντος Θεοῦ ὁ πολυσέβαστος καὶ πολυτίµητος
Γέροντας καὶ Μητροπολίτης µας.
     Τ Μακάριο Τέλος
Του, καὶ µάλιστα κατὰ τὴν ἀναστάσι­µη αὐτὴ περίοδο, ἦταν µία ἀκόµη
ἀπόδειξις, ὅτι «ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται»!…
Διὰ
τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως, «νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι»· ὁ
θάνατος ἔγινε πηγὴ ζωῆς καὶ εὐλογίας… Τὰ πάντα τώρα καταυγάζονται ἀπὸ
τὴν ἄρρητη φωτοχυσία τῆς Ἁγίας Τριάδος…
δη µετέχουµε στὴν ορτὴ τῆς Βασιλείας… Κέντρο τῆς ὑπάρξεώς µας εἶναι πλέον ἡ προετοιµασία γιὰ τὴν ορτὴ τῆς Συναντήσεώς µας µὲ τὸν ρχόµενο καὶ ἤδη Παρόντα Νυµφίο µας…
* * *
     Πολυσέβαστε Μητροπολῖτα µαςΠολύσοφε Γέροντά µας
Γλυκύτατε Πατέρα µας τώρα ποὺ εὑρίσκεσθε µέσα στὴν ἀπόρρητη Δόξα τῆς Βασιλείας καὶ εἶσθε ἕνας ἰσχυρότατος πρέσβυς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
     ἂς
µᾶς ἐπιτρέψετε νὰ ἐναποθέσουµε στὴν τρυφερὴ πατρο­µητρική Σας ἀγκαλιὰ
τὰ ἄνθη τῆς εὐγνωµοσύνης µας γιὰ ὅ,τι µᾶς προσ­φέρατε… Τὰ ἄνθη τῆς
µετανοίας µας, διότι δὲν ἀνταποκριθή­κα­µε στὴν στοργική Σας ἔγνοια γιὰ
µᾶς… Τὰ ἄνθη τῆς ὑποσχέσε­ώς µας νὰ φανοῦµε πιστοὶ στὴν Παρακαταθήκη
Σας µὲ εὐαισθησία καὶ ὑπευθυνότητα.
 
     Τὸ τρισσὸν φῶς τῆς Εὐσπλαγχνίας, τῆς λευθερίας, τοῦ Μοναχικοῦ Φρονήµατος,
τὸ ὁποῖο ἐξέπεµπε ἡ ἀριστοκρατική Σας ἀξιοπρέπεια καὶ µᾶς ἀποκάλυπτε τὸ
χαµόγελο τοῦ Θεοῦ, εἴθε νὰ φωτίζη τὸν δρόµο µας πρὸς τὴν
Συνάντησι Ἐκείνου, τοῦ Μοναδικοῦ, τοῦ Ἐραστοῦ καὶ Νυµφίου τῶν ψυχῶν µας, τοῦ Σταυρωθέν­τος καὶ Ἀναστάντος Χριστοῦ µας…
 
     Χριστὸς νέστη! πολυσέβαστε Μητροπολῖτα µας…
     Χριστὸς νέστη! πολύσοφε Γέροντά µας…
     Χριστὸς νέστη! γλυκύτατε Πατέρα µας…
 
     Αἰωνία Σας ἡ µνήµη καὶ καλὴ ἀντάµωσι στὸ Μεγάλο Πανηγύρι, στοὺς Γάµους τοῦ σφαγµένου ρνίου, ὅπου ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων καὶ εὐχαριστούντων Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦµα ἀσιγήτοις στόµασι καὶ ἀπαύσταις δοξολογίαις, εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν!
† ὁ Ὠρεῶν Κυπριανὸς+++
Νέες Αναρτήσεις
Αρχείο Δημοσιεύσεων
Skin Color
Layout Options
Layout patterns
Boxed layout images
header topbar
header color
header position